BB Planet

* รับออกแบบและก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูป มาตรฐานสูง ราคาตามงบประมาณลูกค้า

* บริการครบวงจร ตั้งแต่เช็คกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคาร ทำแบบ ยื่นขออนุญาต ขอบ้านเลขที่ ขอเปิดใช้อาคาร

* ก่อสร้างด้วยทีมงานของบริษัทฯเองไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง

* บริการทั้งแบบสำเร็จรูปและออกแบบใหม่ตามความต้องการลูกค้า